خازن 2 پایه

خازن

خازن

برای تست کردن خازن ابتدا برق دستگاه را قطع کنید و یا از دوشاخه در بیاورید و با فازمتر بررسی کنید تا کاملا قطع شده

ادامه مطلب